Vocabulari

Paraules específiques del món del cub de Rubik i trencaclosques similars:

 • Average:  mitjana dels temps, excloent el millor i el pitjor. En campionat, sempre de 5 intents.
 • BLD:  abreviatura de la paraula anglesa Blindfolded, que fa referencia a resoldre el cub a cegues.
 • CF: sigla de un metode de resolució anomenat 'Corners First', que consisteix en resoldre primer els 8 vèrtex.
 • CFOP: sigla, i un altra manera de dir mètode Fridich (Cross+F2L+OLL+PLL).
 • COLL: Semblant al CLL; consisteix a orientar i permutar alhora, els vèrtex de la última capa, sense afectar les arestes.
 • CLL: Mètode que consisteix en orientar i permutar alhora, els vèrtex de la última capa, però, les arestes si es veuen afectades. Molt útil per al 2x2, perquè no té arestes.
 • CR: sigla de continental record; Rècord continental.
 • DNF: sigla de Do Not Finish. Es produeix quan un competidor comet un error durant la resolució, que porta a la decisió de que l'intent és nul.
 • DNS: sigla de Did Not Solve. Es produeix quan un competidor decideix no realitzar el intent corresponent de resolució a alguna ronda. En altres paraules, el competidor es retira abans de començar l'intent.
 • F2L: sigla de first two layers en anglès, dues primeres capes.
 • LBL: sigla de Layer By Layer; Capa per capa, o Mètode per principiants
 • Mean: mean of 3 és la mitjana de 3 intents. Habitual en algunes proves 'secundaries'.
 • NR: sigla de national record, l'equivalent a Rècord Nacional.
 • OH: sigla de les paraules angleses 'One Hand', que fa referencia a resoldre el cub amb una sola mà.
 • OLL: sigla de orientation of the last layer en anglès, orientació de l'última capa.
 • PLL: sigla de permutation of the last layer en anglès, permutació de l'última capa.
 • POP: acció desafortunada que provoca que el cub es desmunti, total o parcialment mentre s'estava resolent. Habitualment es una aresta la que, literalment, salta del cub; no obstant pot succeir que més peces es trobin involucrades.
 • Scramble: conjunt de moviments escrits amb la finalitat de deixar el cub de Rubik barrejat en una posició aleatòria.
 • Speedcuber: persona que intenta resoldre el cub de Rubik en el mínim temps possible, independentment del temps que trigui.
 • Stackmat: nom que rep l'eina que s'utilitza en els campionats per cronometrar el temps.
 • WCA: sigla de World Cube Association (Associació mundial del cub).
 • WR: sigla de World Record (Record del món).