Mètode de resolució del Cub de Rubik per a principiants

Notació

Per a fer més fàcil l'aprenentatge de la resolució del cub de Rubik utilitzarem una notació estàndard per a cada un dels diferents moviments del cub i anomenarem a cada una de les 6 cares amb un nom diferent:

Notació del cub de Rubik 3x3x3

 •   U = Superior (Up)
 •   R = Dreta (Right)
 •   B = Posterior (Back)
 •   L = Esquerre (Left)
 •   F = Frontal (Front)
 •   D = Inferior (Down)

Per a definir un moviment de qualsevol cara del cub utilitzarem la lletra amb la qual denominem la cara (exemple: "U"). Els moviments són d'un quart de volta, és a dir 90º, i en sentit horari. D'aquesta manera podem establir una seqüència de moviments com [ U R B U L ].

Per a definir girs en sentit contrari (antihorari) farem servir [ ' ]: R' U R U'.

Per a indicar que fem un gir de dos quarts de volta, o 180º, utilizarem un "2" darrera la lletra: R2 U2 R' U.

 

Resolució

La resolució del cub la dividirem en 7 etapes: les 3 primeres bastant intuïtives i les darreres 4 una mica més complicades.

 1. La creu
 2. Vèrtex de la primera corona
 3. Arestes de la segona corona
 4. Creu a la cara superior
 5. Col·locació de la creu superior
 6. Col·locació dels vèrtex de l'última corona
 7. Orientació dels vèrtex de l'última corona

 1. La creu

  La creu és la part més intuïtiva a l'hora de resoldre el cub. El primer que cal saber és que les peces centrals de cada cara no es mouen de lloc respecte al cub. Abans de començar, hem de triar un color i posar la peça central d'aquest color a la cara superior (U). Posteriorment, anem col·locant una per una les 4 arestes del mateix color, procurant que cadascuna d'aquestes coincideixi amb el color de la peça central de les cares adjacents a la que hem triat. Un cop feta la creu, girem el cub per tal que ens quedi la creu a la cara inferior (D).

 2. Vèrtex de la primera corona

  En aquesta etapa el que farem serà col·locar els 4 vèrtex que falten per completar la cara on hem fet la creu, cada un dels 4 al seu lloc corresponent. Per fer-ho, podem trobar-nos amb 3 casos possibles:

  R U R' F' U' F R U2 R' U' R U R'
 3. Arestes de la segona corona

  En aquesta etapa finalitzarem els dos primers pisos del cub. Per a aconseguir-ho, el que hem de fer és col·locar les 4 arestes corresponents a sobre dels vèrtexs que hem posat al pas nº 2. Podem trobar 2 casos, més un tercer extra si l'aresta és en un lloc erroni o en el seu lloc però girada:

  (U R U' R') (F R' F' R) (U' F' U F) (R' F R F') (U R U' R') (F R' F' R)
 4. Creu a la cara superior

  Un cop hem fet els dos primers pisos, hem de resoldre l'última capa. La resolució d'aquest pis la dividirem en 4 etapes, de les quals la primera és fer una creu a la cara superior. Podem trobar-nos amb 3 casos, en funció de com tinguem les 4 arestes de la cara superior: la "línia", l'"escaire" i la combinació de les dues, que és un "punt".

  F (R U R' U') F' F (U R U' R') F' Cas 1 + U2 + Cas 2
 5. Col·locació de la creu superior

  Aquesta etapa consisteix a permutar la creu de la cara superior per tal que cadascuna de les 4 arestes que la formen estigui en la seva posició correcta. Per a fer-ho utilitzarem un algoritme que crea un cicle o intercanvi de 3 peces. Podem trobar tres casos: permutar 3 arestes en sentit horari, permutar-les en sentit antihorari, i tenir les arestes confrontades dues a dues. Pels dos primers casos posarem l'aresta ben col·locada a la cara frontal (la blava i groga de les imatges). El tercer cas es resol fent el primer cas, girant la cara de dalt en sentit horari, i seguidament ens quedaria un altre cop el primer cas (reducció).

  Sentit horari Sentit antihorari Arestes confrontades
  R U2 R' U' R U' R' R U R' U R U2 R'

  Cas 1 + + Cas 1

 6. Col·locació dels vèrtex de l'última corona

  En aquesta etapa posarem al seu lloc correcte els vèrtex de l'útima capa del cub. Per fer-ho utilitzarem un cicle de 3 vèrtex que els mou en sentit horari. Per començar l'algorisme, posarem el vèrtex que ja es troba al seu lloc mirant cap a nosaltres i a la dreta (posició dins del cub UFR, peça groga, blava i vermella de la imatge). Si necessitem una rotació en sentit antihorari podem aplicar l'algorisme dues vegades.

  L' U R U' L U R' U'
 7. Orientació dels vèrtex de l'última corona

  Per últim i per acabar el nostre cub de Rubik, haurem d'orientar els vèrtex que prèviament hem col·locat al seu lloc. Per a fer-ho, utilitzarem un algoritme que rota 2 vèrtex sobre si mateixos, un en sentit horari i l'altre en sentit antihorari. Podem trobar tres casos:

  (R' D R D') (R' D R) U' (R' D' R D) (R' D' R U) (R' D' R D) (R' D' R) U' (R' D R D') (R' D R U)